Bezwaarschrift waterschap

Bezwaarschrift Waterschap maken? Als eigenaar van een woning betaalt u ieder jaar zuiveringsheffing en watersysteemheffing, zowel voor eigenaren van gebouwde onroerende zaken als voor ingezetenen. De zuiveringsheffing wordt voor het zuiveren van het afvalwater ingezet. De watersysteemheffing wordt gebruikt voor onderhoud aan onder andere dijken, sloten en beken. Hoeveel u dient te betalen, hangt bij voorbeeld af van de WOZ-waarde van uw woning. Ook varieert het tarief per waterschap. Bent u het niet eens met een besluit van het Hoogheemraadschap met betrekking tot de waterschapsbelasting? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het waterschap.

Bezwaarschrift waterschap downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift Waterschap

Om een geldig bezwaarschrift aanhangig te maken bij het hoogheemraadschap gelden allereerst een aantal voorwaarden, waaraan uw bezwaar moet voldoen:

 • Het moet gaan om een beslissing die door het hoogheemraadschap is genomen. Ook de schriftelijke weigering om een bepaald besluit te nemen, of het niet tijdig nemen van een besluit wordt gezien als een besluit waarop u bezwaar kan aantekenen.
 • U bent als belanghebbende direct bij het besluit van het hoogheemraadschap betrokken.
 • U maak binnen zes weken na de datum van de dagtekening van het besluit bezwaar. Bent u te laat, dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard.

Bezwaarschrift Waterschap opstellen

U kunt zowel online als schriftelijk uw bezwaarschrift tegen de waterschapsbelasting indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u in elk geval de volgende gegevens:

 • Uw naam, telefoonnummer en adresgegevens
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • De omschrijving en/of het kenmerk van het schriftelijke besluit van het hoogheemraadschap, waartegen u het bezwaar richt
 • De redenen waarom u vindt dat het besluit ten onrechte is genomen, dit worden ook wel de gronden van het bezwaar genoemd
 • Bewijsstukken, bij voorbeeld een taxatierapport van een makelaar of een schaderapport
 • Verzoekt u om eerst een gesprek aan te gaan om uw verhaal nader toe te lichten? Geef dit dan aan in het bezwaarschrift
 • Uw naam en handtekening onderaan de brief
 • In geval iemand anders bezwaar namens u maakt, een machtiging

Beslissing op bezwaarschrift Waterschap

In de meeste gevallen stelt het hoogheemraadschap u in de gelegenheid om uw bezwaarschrift over de waterschapsbelasting mondeling toe te lichten. Dit wordt ook wel “gehoord worden” genoemd. Vervolgens wordt uw bezwaar gegrond dan wel ongegrond verklaard. Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar over het waterschap, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.