Bezwaarschrift inkomstenbelasting

Bezwaarschrift inkomstenbelasting maken? Bent u het niet eens met de beschikking van de Belastingdienst? Of heeft u ten onrechte een naheffingsaanslag ontvangen? Dan kunt u een bezwaarschrift over de inkomstenbelasting indienen bij de Belastingdienst. Er geldt bij de inkomstenbelasting wel een speciale regeling om de (voorlopige) aanslag te wijzigen. Het is dan ook niet altijd noodzakelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Meestal kan worden volstaan met het aanvullen van uw belastingaangifte. Is dit echter niet mogelijk? Dan dient u een bezwaarschrift in.

Bezwaarschrift inkomstenbelasting downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift inkomstenbelasting

Bij het indienen van een geldig bezwaarschrift voor de inkomstenbelasting is het belangrijk dat u aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • Allereerst moet uw bezwaarschrift binnen zes weken na de datum van het besluit dat de Belastingdienst heeft genomen, ingediend zijn. De dagtekening, oftewel de datum of de beschikking of naheffingsaanslag, geldt hierbij als startdatum. Is uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet meer inhoudelijk beoordeeld. Dit wordt ook wel niet-ontvankelijk verklaren genoemd.
  • Het besluit waartegen u in bezwaar gaat, is een schriftelijk beslissing van de Belastingdienst. Ook het niet nemen van een besluit of het niet op tijd nemen van een beslissing wordt als een besluit gezien.
  • Alleen als u een belanghebbende bent, mag u in bezwaar gaan tegen het genomen besluit van de Belastingdienst. De gevolgen van het besluit moeten dus rechtstreeks op uw persoonlijke situatie invloed hebben.

Opstellen bezwaarschrift inkomstenbelasting

In het bezwaarschrift over uw inkomstenbelasting vermeldt u in ieder geval de volgende informatie:

  • Uw naam, burgerservicenummer en adresgegevens
  • De datum en het kenmerk van het besluit dat de Belastingdienst heeft genomen
  • De reden waarom u meent dat de fiscus het besluit ten onrechte heeft genomen
  • De argumenten, oftewel de gronden van bezwaar, waarom u het oneens bent. Bekijk ook onze voorbeeld brief voor het bezwaar inkomstenbelasting
  • Het besluit dat de Belastingdienst wél had moeten nemen
  • Bewijsstukken die uw argumentatie onderstrepen. Voeg altijd kopieën van de bewijsstukken toe, nooit de originele stukken.
  • De datum, uw naam en uw handtekening onderaan de brief

Procedure bezwaarschrift inkomstenbelasting

Zodra de Belastingdienst uw bezwaarschrift over de inkomstenbelasting heeft ontvangen, krijgt u hiervan een bericht. Vervolgens besluit de fiscus of uw bezwaar bij voorbeeld geheel of gedeeltelijk gegrond is. Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaar van de Belastingdienst? Dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank.