Bezwaarschrift jeugdzorg

Bezwaarschrift jeugdzorg maken? Bent u het niet eens met een besluit van Bureau Jeugdzorg en wilt u hiertegen bezwaar maken? U heeft een besluit van Bureau Jeugdzorg gekregen over de zorg die u heeft aangevraagd. In de meeste gevallen gaat het om een indicatiebesluit. In dit besluit stelt Bureau Jeugdzorg vast of u recht heeft op een bepaalde vorm van zorg, welke zorg en voor welke termijn. Vindt u echter dat de toegewezen zorg niet correct is? Dien dan een bezwaarschrift over de jeugdzorg in.

Bezwaarschrift jeugdzorg downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift jeugdzorg

Om een geldig bezwaarschrift voor de jeugdzorg in te dienen, moet uw bezwaar aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moet gaan om een schriftelijk besluit van Bureau Jeugdzorg. Ook het niet tijdig nemen van een besluit of de weigering om een bepaalde beslissing te nemen, behoort tot een besluit.
  • U dient binnen een termijn van zes weken na dagtekening van het besluit van Bureau Jeugdzorg een bezwaarschrift over de jeugdzorg in te dienen. Bent u te laat? Dan wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk beschouwd. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk behandeld wordt.
  • U kunt alleen bezwaar maken tegen de jeugdzorg, als u rechthebbende bent van het betreffende besluit. Uw belang moet dus direct met het besluit te maken hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om zorg die u zelf heeft gevraagd, of zorg die u voor uw kind heeft aangevraagd.
  • Niet tegen ieder indicatiebesluit kunt u in bezwaar bij Bureau Jeugdzorg. Gaat het bijvoorbeeld om een besluit dat de kinderrechter jeugdzorg op basis van de Jeugdwet heeft besloten, als een kinderbeschermingsmaatregel (bij voorbeeld jeugdreclassering of ondertoezichtstelling), dan kunt u hiertegen niet in bezwaar. Wel kunt in sommige situaties op basis van de Jeugdwet in hoger beroep bij de civiele rechter.

Procedure bezwaarschrift jeugdzorg

Zodra uw bezwaar bij de bezwarencommissie van Bureau Jeugdzorg is ontvangen, controleert de commissie allereerst of het bezwaar binnen de juiste termijn is ingediend en of het volledig is. Daarna bekijkt de commissie uw bezwaarschrift, het indicatiebesluit en de redenen van uw bezwaar. Als er bij voorbeeld een bemiddelingsgesprek mogelijk is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek samen met Bureau Jeugdzorg. Lukt dit echter niet, dan kunt u uw bezwaar mondeling toelichten. Binnen zes weken nadat uw bezwaarschrift is ingediend brengt de bezwarencommissie een advies uit. Vervolgens kan de bestuurder van Bureau Jeugdzorg dit advies overnemen, maar hij is daar niet toe verplicht. Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u hiertegen in beroep bij de rechtbank.