Bezwaarschrift kadaster

Bezwaarschrift Kadaster maken? Vraagt u zich af of de gegevens in de Basisregistratie Kadaster wel kloppen? Of wilt u een bezwaarschrift indienen over een product of een factuur naar het Kadaster? Zodra uw gegevens in de Basisregistratie Kadaster worden aangepast, ontvangt u hiervan door het Kadaster een kennisgeving. Als u echter meent dat de informatie uit de kennisgeving niet correct is, kunt u een bezwaarschrift indienen om uw bezwaren toe te lichten.

Bezwaarschrift kadaster downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift Kadaster

Er gelden een aantal vereisten waaraan een bezwaarschrift voor het Kadaster moet voldoen, om als geldig te worden erkend.

  • Het moet gaan om een schriftelijk besluit van het Kadaster. Ook het niet nemen of niet tijdig nemen van een besluit, wordt als een besluit aangemerkt waartegen u in bezwaar kan gaan.
  • U dient uw bezwaarschrift binnen zes weken in te dienen. Als startdatum geldt hierbij de datum die op de brief van het besluit staat. Heeft u meer dan één kennisgeving gekregen? In dat geval hoeft u slechts eenmaal een bezwaarschrift aan het Kadaster in te dienen.
  • Het moet gaan om een besluit waarbij u belanghebbende bent. Het besluit van het Kadaster heeft een direct rechtsgevolg voor uw situatie tot gevolg.

Wat neem ik op in het bezwaarschrift aan het Kadaster?

U kunt zowel online als schriftelijk een bezwaarschrift aan het Kadaster indienen. Voor het online indienen is een DigiD-inlog code noodzakelijk. Bekijk ons voorbeeld van een bezwaarschrift aan het Kadaster. De volgende gegevens moet u vermelden in uw bezwaarschrift:

  • Uw naam en adresgegevens
  • De datum van het besluit
  • Het kenmerk en/of de omschrijving van het besluit dat het Kadaster genomen heeft, waar u het mee oneens bent
  • De redenen waarom u stelt dat het besluit niet correct is
  • Uw naam, de datum en een handtekening onderaan de brief

Procedure bezwaarschrift Kadaster

Zodra u uw bezwaarschrift aan het Kadaster heeft ingediend, ontvangt u binnen vijf werkdagen een reactie. Mocht het Kadaster vinden dat zij voor de zorgvuldige behandeling van uw zaak meer tijd noodzakelijk achten, dan hoort u binnen vijf werkdagen op welke datum de zaak waarschijnlijk is afgehandeld. Als het gaat om een klacht, kan het Kadaster ook bij voorbeeld de adviseur ombudszaken bij de zaak betrekken. U ontvangt hier dan over bericht.