Bezwaarschrift rioolheffing

Bezwaarschrift Rioolheffing maken? Eigenaren en gebruikers van woningen en bedrijven betalen rioolheffing. De gemeente heft rioolheffing om gemaakte kosten te dekken die worden gemaakt met betrekking tot de rioleringstaak, de grondwatertaak (grondwaterpeil) en de hemelwatertaak (regenwater). Met name gaat het bijvoorbeeld om het afvoeren van regen- of afvalwater in het riool. Met de rioolheffing wordt de riolering vernieuwd en onderhouden.

De rioolheffing bestaat uit eigenarenbelasting en gebruikersbelasting. Gemeente kijkt naar eigenaren die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat. Gebruikersbelasting wordt opgelegd aan de gebruiker van het bedrijfspand of woning volgens het BRP (Basisregistratie Personen).

Bent u het echter niet eens met de hoogte van de rioolheffing? U kunt dan een bezwaarschrift tegen de rioolheffing indienen bij de gemeente. Zodra u de aanslag rioolheffing hebt ontvangen van de gemeente kunt u hier bezwaar tegen maken. Download gratis een bezwaarschrift rioolheffing voorbeeld:

Bezwaarschrift rioolheffing downloaden (Word document .docx)

Wie moet rioolheffing betalen?

De gemeente legt rioolheffing op aan iedere gebruiker/bewoner van een woonhuis, bedrijfspand, woonboot en eventueel een (externe) garagebox. Een goed rioolstelsel is van grootbelang voor milieu en volksgezondheid. Meestal wordt ook aan de eigenaar een aanslag voor de rioolheffing opgelegd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn; het hangt van de rioolheffingsverordening af die de gemeenteraad heeft vastgelegd. De rioolheffing wordt in de meeste gevallen geïnd via het aanslagbiljet dat u ieder jaar ontvangt tezamen met andere belastingaanslagen van de gemeente.

Termijn bezwaar rioolheffing

Zodra u een aanslag rioolheffing heeft gekregen met het onjuiste tarief, geldt een termijn van 6 weken waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend. Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag bezwaar aantekenen is belangrijk en bij het niet tijdig indienen van bezwaar zal de gemeente het bezwaar afwijzen ongeacht of het bezwaar gegrond is of niet. Vervolgens verklaart de gemeente uw bezwaar gegrond dan wel ongegrond op basis van de huidige geldende regels. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank. Let wel, dit is een tijdrovende zaak en kan veel energie opeisen. Hoewel het snel kan neigen naar een principekwestie is het soms toch beter om verlies te nemen.

Het tarief van de rioolheffing

De gemeente heft de belasting voor de riolering om de kosten voor deze taak te verhalen. Hierbij kunt u denken aan onderhoud, personeelskosten en gebruikte materialen. De gemeente dient hierbij de tarieven op een dusdanige wijze samen te stellen in een overzicht zodat de opbrengst van de rioolheffing niet uitstijgt boven de toelaatbare kosten (uiteindelijke kosten). De gemeente mag dus niet op rioolheffing verdienen (winstoogmerk). De Gemeente mag doormiddel van rioolheffing niet uitgaan om geld te verdienen. Rioolheffing kan op uiteenlopende verschillende methodes worden berekend, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal bewoners in een woning, een vast bedrag per aansluiting op het rioolnetwerk of aan de hand van de WOZ-waarde. De aanleiding van de hoeveelheid waterverbruik behoort ook tot de mogelijkheden. In bepaalde situaties geldt er een vrijstelling voor (externe) garageboxen.

Hoe wordt de hoogte bepaald van de aanslag rioolheffing? De betalingen van burgers en bedrijven voor rioolheffing mogen enkel gebruikt worden voor het rioolnetwerk. De hoogte van rioolheffing wordt bepaald aan de hand van de WOZ-waarde, perceeloppervlak of hoeveelheid verbruik. De tijd voor bezwaar is meestal zes weken en kan via post, e-mail of via het belastingloket. Voorkeur is via het belastingloket zodat u het makkelijk kunt terugvinden. Wel is een digi-d vereist om bezwaar via het belastingloket tegen rioolheffing in te dienen. Sommige gemeenten berekenen een vast bedrag per perceel. Voert u meer af dan gemiddeld, dan betaalt u ook een bedrag per m³ over het meerdere.

Bezwaarschrift Rioolheffing

Bent u van mening dat de gemeente voor u teveel of onjuiste kosten toerekent, dan kunt u een bezwaarschrift tegen de rioolheffing indienen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw gebruikssituatie gedurende het jaar wijzigt, doordat u verhuist of er een verandering in het aantal bewoners is. Vaak past de gemeente in deze gevallen de regels niet juist toe, waar u teveel rioolheffing betaalt. Met een bezwaarschrift rioolheffing tekent u bezwaar aan tegen de te hoge kosten en verzoekt u de gemeente het bedrag aan te passen.

Overlast: verstopt riool of stankoverlast

Overlast van een verstopt riool, stankoverlast, wateroverlast of afvoer verstopt? De gemeente heeft een zorgplicht naar haar burgers en zal moeten optreden hiertegen. Het is uiteraard wel van belang waar de overlast, lekkage of vocht (schimmel) zich bevindt. De woningcorporatie of verhuurder zal daarom eerst aangesproken moeten worden. Welke op haar beurt weer een loodgieter dient in te schakelen. Wanneer de loodgieter het probleem niet kan oplossen zal de eigenaar contact moeten opnemen met de gemeente.