Bezwaarschrift rioolheffing

Bezwaarschrift Rioolheffing maken? De gemeente heft rioolheffing om de kosten te dekken die zij maken met betrekking tot de rioleringstaak, de grondwatertaak en de hemelwatertaak. Met name gaat het bij voorbeeld om het afvoeren van regen- of afvalwater in het riool. Met de rioolheffing wordt de riolering vernieuwd en onderhouden. Bent u het echter niet eens met de hoogte van de rioolheffing? U kunt dan een bezwaarschrift tegen de rioolheffing indienen bij de gemeente.

Bezwaarschrift rioolheffing downloaden (Word document .docx)

Wie moet rioolheffing betalen?

De gemeente legt rioolheffing op aan iedere gebruiker van een woonhuis, woonboot of garagebox. Meestal wordt ook aan de eigenaar een aanslag voor de rioolheffing opgelegd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn; het hangt van de rioolheffingsverordening af die de gemeenteraad heeft vastgelegd. De rioolheffing wordt in de meeste gevallen geïnd via het aanslagbiljet dat u ieder jaar ontvangt samen met andere belastingen van de gemeente.

Het tarief van de rioolheffing

De gemeente heft de belasting voor de riolering, om de kosten voor deze taak te verhalen. De gemeente dient hierbij de tarieven zo samen te stellen, dat de opbrengst van de rioolheffing niet uitstijgt boven de toelaatbare kosten. De gemeente mag dus niet van een winstoogmerk uitgaan. Rioolheffing kan op uiteenlopende methodes worden berekend, bijvoorbeeld aan de hand van het aantal bewoners in een woning, een vast bedrag per aansluiting op het rioolnetwerk, aan de hand van de WOZ-waarde of naar aanleiding van de hoeveelheid waterverbruik. In sommige situaties geldt er een vrijstelling voor garageboxen.

Bezwaarschrift Rioolheffing

Bent u van mening dat de gemeente voor u teveel of onjuiste kosten toerekent, dan kunt u een bezwaarschrift tegen de rioolheffing indienen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw gebruikssituatie gedurende het jaar wijzigt, doordat u verhuist of er een verandering in het aantal bewoners is. Vaak past de gemeente in deze gevallen de regels niet juist toe, waar u teveel rioolheffing betaalt. Met een bezwaarschrift rioolheffing tekent u bezwaar aan tegen de te hoge kosten en verzoekt u de gemeente het bedrag aan te passen.

Termijn bezwaar rioolheffing

Zodra u een aanslag rioolheffing heeft gekregen met het onjuiste tarief, geldt een termijn van zes weken waarbinnen het bezwaar moet worden ingediend. Vervolgens verklaart de gemeente uw bezwaar gegrond dan wel ongegrond. Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u tegen deze beslissing in beroep bij de rechtbank. Let wel, dit is een tijdrovende zaak en kan veel energie opeisen.