Bezwaarschrift gemeente

Bezwaarschrift gemeente maken? Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift bij de gemeente indienen over de beslissing. U kunt bij voorbeeld het oneens zijn over besluiten met betrekking tot (bijstands)uitkeringen, een gemeentelijke belastingaanslag of een WOZ-besluit. Ook kunt u ten onrechte een parkeerboete hebben ontvangen, te maken hebben met de afwijzing van een bepaalde subsidie, een boete overlast hebben ontvangen of een besluit over een omgevingsvergunning hebben gekregen waar u het niet mee eens bent.

Bezwaarschrift gemeente downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift gemeente

Om een bezwaarschrift bij de gemeente aanhangig te maken, moet uw bezwaar aan bepaalde vereisten voldoen:

  • Ten eerste moet u binnen een termijn van zes weken het bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Levert u het bezwaarschrift later in? Dan wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit betekent dat het bezwaar niet meer inhoudelijk door de gemeente wordt beoordeeld.
  • U kunt uitsluitend bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente als u belanghebbende bent. Het genomen besluit moet een bepaald rechtsgevolg voor u ten gevolge hebben. Een voorbeeld van dit soort besluiten zijn het weigeren of verlenen van een vergunning, een Wmo-voorziening, een gemeentelijke belastingaanslag, een subsidie, een omgevingsvergunning, een parkeerboete of een beslissing rondom huisvuil.

Procedure bezwaarschrift gemeente

Naar aanleiding van uw bezwaarschrift, stuurt de gemeente u een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt uw bezwaar behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften. Deze onafhankelijke adviescommissie adviseert het bestuur. In de meeste gevallen houdt de commissie een hoorzitting waar u en de gemeente uw standpunten kunt toelichten. De adviescommissie stelt hierbij vragen indien nodig. Vervolgens geeft de voorzitter of de commissie binnen zes weken een advies uit. Daarop besluit de gemeente of uw bezwaar gegrond is. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente op uw bezwaarschrift, dan kunt u bij de rechtbank in beroep gaan. Voor sommige milieu-besluiten is het mogelijk dat u bij de Raad van State in beroep gaat.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente heeft geen schorsende werking. Dit houdt in dat het besluit van de gemeente wordt uitgevoerd, ondanks dat uw bezwaar in behandeling is. Er kan echter een spoedeisend belang zijn waardoor u bij uitvoering van het besluit direct schade kan ondervinden. Het is dan mogelijk om de voorzieningenrechter van de rechtbank een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening. U kunt dan bij voorbeeld verzoeken dat bepaalde werkzaamheden niet worden uitgevoerd, totdat over het bezwaarschrift bij de gemeente is beslist.