Bezwaarschrift Juridisch Loket

Bezwaarschrift Juridisch Loket maken? Bent u het niet eens met een beslissing van een overheidsinstantie? Klopt bij voorbeeld de WOZ-waarde van uw woning niet, ontvangt u niet de juiste hoeveelheid huurtoeslag of heeft u een parkeerboete gekregen waar u het niet mee eens bent? Maak dan bezwaar met de voorbeeld brief van het Juridisch Loket bij de instantie. Het kan bijvoorbeeld gaan om de gemeente, het UWV, de Belastingdienst of DUO.

Bezwaarschrift Juridisch Loket downloaden (Word document .docx)

Zo maakt u bezwaar

In een bezwaarschrift licht u toe waarom u vindt dat het besluit door de instantie ten onrechte is genomen. Het is essentieel dat u dit binnen de gestelde termijn doet. Meestal staat op de beschikking een periode waarbinnen uw bezwaarschrift ingediend moet zijn. Over het algemeen geldt een tijd van zes weken. Is uw bezwaarschrift te laat? Dan wordt uw bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat de instantie uw bezwaar niet meer inhoudelijk zal beoordelen.

Opstellen van het bezwaarschrift

Zoals uit onze voorbeeld brief blijkt, zijn er een aantal zaken die u in het bezwaarschrift moet opnemen:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Het kenmerk en de datum van het besluit die het overheidsorgaan heeft genomen
  • Een omschrijving van het besluit dat ten onrechte is genomen
  • De gronden van bezwaar, oftewel de argumenten waarom u vindt dat het besluit niet correct is
  • Bewijsstukken die uw bezwaar onderstrepen
  • Uw naam en handtekening onderaan de brief

Tijdig inleveren bezwaarschrift

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig arriveren van uw bezwaarschrift bij de instantie. Verstuur daarom de brief zowel per gewone post als aangetekend. Maak ook altijd een kopie voor uzelf, zodat u precies weet wat er in het bezwaarschrift geschreven is. Wilt u de brief op de laatste dag van de bezwaarperiode indienen? Lever dan de brief zelf af bij de overheidsinstantie en vraag aan hen om een ontvangstbevestiging. Bij sommige overheidsorganen is het ook mogelijk om online bezwaar te maken. Het is daarom aan te raden even op de website van de betreffende instantie te kijken.

Procedure bezwaarschrift

Nadat de instantie uw bezwaarschrift op tijd heeft ontvangen, wordt uw bezwaar beoordeeld. In sommige gevallen is er sprake van een hoorzitting, of wordt er een poging tot bemiddeling gedaan. Daarna volgt een uitspraak. Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u bij de rechter in beroep gaan.