Bezwaarschrift uitkering

Bezwaarschrift uitkering maken? Bent u het niet eens met een beslissing van een uitkeringsinstantie? Dan kunt u een bezwaarschrift over uw uitkering indienen bij de uitkeringsinstantie. Een bezwaarschrift betekent niets anders dan een perfect gemotiveerde brief waarin u toelicht waarom u het niet met de beslissing van de uitkeringsinstantie een bent.

Bezwaarschrift uitkering downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden van een bezwaarschrift uitkering

Als u een bezwaarschrift over uw uitkering wilt indienen, moet uw bezwaar aan bepaalde eisen voldoen. De voorwaarden zijn:

  • U moet uw bezwaarschrift binnen een termijn van zes weken indienen bij de uitkeringsinstantie. Dient u uw bezwaar later in, dan wordt uw bezwaarschrift als niet-ontvankelijk beschouwd. Dit betekent dat uw bezwaar niet inhoudelijk wordt behandeld.
  • Het moet gaan om een schriftelijke beslissing van de uitkeringsinstantie. Ook bij voorbeeld het niet tijdig nemen van een besluit of het weigeren om een beslissing te nemen, vallen onder het nemen van een besluit door de uitkeringsinstantie.
  • U moet de belanghebbende zijn in het betreffende geschil. Door het besluit van de uitkeringsinstantie bent u gebonden aan een bepaald rechtsgevolg.

Wat vermeldt u in het bezwaarschrift over de uitkering?

In het bezwaarschrift waarin u het oneens bent over de uitkering, vermeldt u in ieder geval de volgende informatie:

  • Uw naam, burgerservicenummer en adresgegevens
  • de datum en het kenmerk van het besluit dat de uitkeringsinstantie heeft genomen
  • de reden waarom u vindt dat het besluit ten onrechte is genomen
  • het besluit dat de uitkeringsinstantie krachtens u wél had moeten nemen
  • bewijsstukken om uw toelichting bij te staan
  • Uw naam en handtekening onderaan de brief

Het is bovendien van belang om uw bezwaarschrift aangetekend te verzenden. In dat geval kunt u aantonen dat het bezwaarschrift binnen de termijn van zes weken is verstuurd. Het verzendjournaal van een faxbericht geldt niet als bewijs van verzending. U kunt immers zelf de datum en het tijdstip op de fax instellen.

Voorlopig bezwaarschrift uitkering

Heeft u meer tijd nodig om uw bezwaarschrift te onderbouwen, dan kunt u binnen de termijn van zes weken ook een voorlopig bezwaarschrift over uw uitkering indienen. Dit wordt een kort bezwaarschrift genoemd. In dat geval vermeldt u bij voorbeeld dat u zo spoedig mogelijk uitgebreid zal toelichten wat uw gronden van bezwaar zijn tegen het besluit van de uitkeringsinstantie.