Bezwaarschrift rekening

Heeft u een rekening ontvangen waar u het niet mee eens bent? Als u bijvoorbeeld ten onrechte een factuur heeft ontvangen, omdat u nooit een koopovereenkomst heeft gesloten, hoeft u niet zomaar een betalingsverplichting te accepteren. Stel in dat geval een bezwaarschrift tegen de rekening op aan de hand van een voorbeeld brief. In de meeste gevallen beschrijven de algemene voorwaarden hoe u bezwaar kunt indienen, aan welke afdeling u uw bezwaarschrift kunt sturen en binnen welke termijn een bezwaarschrift moet worden ingediend. Over het algemeen is een periode van zes weken gebruikelijk.

Bezwaarschrift: rekening al voldaan

Als u de rekening niet tijdig voldoet, zendt de schuldeiser de rekening naar een incassobureau. Van het incassobureau ontvangt u vervolgens de mogelijkheid om alsnog het bedrag te betalen. Check altijd of de rekening klopt. Heeft u in dit voorbeeld de rekening al betaald? Dan moet het incassobureau de zaak sluiten. U dient echter wel te laten weten dat u de rekening al heeft voldaan.

Bezwaarschrift tegen oude rekening

Als het gaat om een verjaarde rekening, stuur dan een aangetekende brief waarin u dit laat weten aan het incassobureau. Het incassobureau zal vervolgens met bewijzen moeten komen dat de rekening niet verstreken is. Het hangt van de koopovereenkomst af die u met de schuldeiser heeft gesloten, welke verjaringstermijn van toepassing is. Binnen de wet- en regelgeving gelden er meerdere verjaringstermijnen:

  • 2 jaar bij een aanschaf van energieleveranciers en bedrijven
  • 5 jaar in geval van huur, lening, schade, een onverschuldigde betaling of boete
  • 20 jaar is de algemeen geldende verjaringstermijn, die geldt als bovenstaande termijnen niet van toepassing zijn. Gaat het om een vonnis van een schuldeiser? Het vonnis verjaart na 20 jaar.

Bezwaarschrift tegen onbekende rekening

Twijfelt u of weet u zeker dat u geen overeenkomst met de schuldeiser heeft? Informeer dan bij het incassobureau of zij de rekening controleren en vraag om een kopie van de koopovereenkomst. Als u geen geldige koopovereenkomst heeft gesloten, stuurt u een aangetekende brief aan het incassobureau waarin u stelt dat de vordering onterecht is.

Bezwaarschrift rekening hoogte bedrag

Als u het niet eens bent met de hoogte van de rekening die u moet voldoen, stuurt u een bezwaarschrift aan het incassobureau waarin u uitlegt waarom u het bedrag ten onrechte te hoog vindt. Betaal vervolgens het volgens u terechte bedrag van de rekening. Het incassobureau moet bewijzen waarom het overige bedrag terecht is.