Bezwaarschrift KvK

Bezwaarschrift KVK maken? Heeft de Kamer van Koophandel (KvK) een besluit genomen waar u het mee oneens bent, dan kunt u bezwaar aantekenen bij de KvK en daarna beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, gevestigd in Den Haag. Het kan bij voorbeeld gebeuren dat de KvK aankondigt dat zij van plan zijn uw onderneming te ontbinden en uit te schrijven uit het Handelsregister. De KvK beschikt over dit recht aan de hand van de wet. Een ten onrechte genomen beschikking vecht u aan in het bezwaarschrift aan de KvK.

Bezwaarschrift KvK downloaden (Word document .docx)

Voorwaarden bezwaarschrift KvK

Om een geldig bezwaarschrift tegen de KvK aanhangig te maken, moet uw bezwaar aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Ten eerste dient u binnen een periode van zes weken na het door de KvK genomen besluit uw bezwaarschrift in. De precieze datum vindt u op de beschikking van de KvK, de dagtekening. Bent u te laat? Dan wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard. Dit houdt in dat uw bezwaar niet meer inhoudelijk behandeld wordt.
  • Het moet daarnaast gaan om een schriftelijke beslissing van de KvK. Ook tegen een weigering om een besluit te nemen of het niet op tijd nemen van een besluit kunt u bezwaar maken bij de KvK
  • U moet rechthebbende zijn als gevolg van het besluit van de KvK. Dit betekent dat het besluit een rechtstreeks rechtsgevolg voor u als persoon heeft.

Opstellen bezwaarschrift KvK

Bij het opstellen van het bezwaarschrift aan de KvK geeft u aan waarom u vindt dat het besluit ten onrechte is genomen. U verstrekt hierbij in ieder geval de volgende gegevens:

  • Uw naam en adresgegevens
  • Uw KvK-nummer
  • De datum en het kenmerk van het KvK besluit
  • Omschrijving van de beschikking waartegen u bezwaar instelt. Het is aan te raden om een afschrift van het besluit mee te sturen
  • De redenen waarom u bezwaar maakt tegen het besluit
  • Uw naam en handtekening

Het is hierbij verstandig om gebruik te maken van ons voorbeeld bezwaarschrift KvK. U bent niet verplicht om een advocaat of een deskundige aan te wenden, maar het kan bij zowel het bezwaar als bijvoorbeeld het daarop volgende beroep wel een aanrader zijn.