Bezwaarschrift DUO

Bezwaarschrift DUO? Bent u het niet eens met een besluit van de DUO, dan kunt u een bezwaarschrift tegen DUO indienen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsinstantie van de Rijksoverheid op het gebied van het onderwijs. Gemiddeld genomen heeft DUO de zaken netjes op orde en ontvangen rechthebbende studenten keurig hun studiefinanciering. In sommige situaties blijkt echter dat toch wat mis gaat, waarbij bij voorbeeld studenten die daar wél recht op hebben, geen studiefinanciering ontvangen. In dit gevallen zijn er bezwaar- en beroepsmogelijkheden tegen alle besluiten van DUO mogelijk.

Bezwaarschrift duo downloaden (Word document .docx)

Termijn Bezwaarschrift DUO indienen

Binnen zes weken na de datum van de bekendmaking van het besluit, kan een student een bezwaarschrift tegen DUO indienen. Als het bezwaarschrift later wordt ingediend, verklaart DUO het niet-ontvankelijk. Dit houdt in dat DUO de zaak niet inhoudelijk behandeld. Alleen in zeer unieke situaties kan een student alsnog met succes deze niet-ontvankelijkheidsverklaring verwerpen. In dat geval moet er sprake zijn van onvoorziene omstandigheden, waardoor u niet aan de termijn van zes weken kon voldoen.

Tegen welk besluit bezwaar bij DUO?

Een bezwaar aan DUO stelt u in tegen een besluit. Tegen iedere schriftelijke beslissing kunt u dan ook een bezwaarschrift indienen. Het kan daarbij bij voorbeeld gaan om:

  • Weigering tot het verlenen van studiefinanciering voor een buitenlandse studie
  • Intrekking van de uitwonendenbeurs
  • Intrekking van de studiefinanciering van een student uit de Europese Unie

Waar bezwaarschrift DUO naartoe sturen?

U stelt bezwaar in tegen de beslissing van DUO door een bezwaarschrift in te dienen. In dit schriftelijke document beschrijft u de juridische grondslag voor het bezwaar en ligt u aan de hand van de feiten en wet- en regelgeving de redenen toe waarom u het oneens bent met de genomen beslissing.

De afdeling bezwaar en beroep van DUO beoordeeld het bezwaarschrift zelf. U hoeft hiervoor dus niet meteen naar de rechtbank. Nadat DUO uw bezwaarschrift heeft ontvangen en de termijn van bezwaar is verstreken, dient DUO binnen zes weken een beslissing op basis van uw bezwaarschrift te nemen. Voor deze beslissing vindt geen zitting plaats.

Beslissing DUO

Aan de hand van uw bezwaarschrift besluit het DUO dat uw bezwaar gegrond of ongegrond is. Is uw bezwaarschrift gegrond, dan wordt u in het gelijk gesteld en wordt het eerdere besluit herzien. Verklaart DUO dat uw bezwaar ongegrond is, dan blijft DUO bij haar standpunt en bent u in het ongelijk gesteld. In dat geval kan u alsnog in beroep bij de rechtbank.