Bezwaarschrift kosten

Bezwaarschrift Kosten? Het indienen van een bezwaarschrift bij een overheidsinstantie hoeft in het algemeen geen geld te kosten. Het kan echter wel voorkomen dat u bepaalde extra kosten moet maken, die voor uw rekening komen. Het kan bij voorbeeld gaan om reis- en verblijfkosten, de kosten van een deskundige die u heeft ingeschakeld voor uw bezwaarschrift of de kosten van een professionele rechtshulpverlener, zoals een advocaat. In sommige gevallen is het mogelijk om deze kosten vergoed te krijgen.

Vergoeding bezwaarschrift kosten

Als uw bezwaarschrift geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, kunt u de overheidsinstantie verzoeken om de bezwaarschrift kosten te vergoeden. U dient hier dan wel expliciet om te vragen, gedurende het bezwaarschriftproces, voordat het overheidsorgaan het besluit heeft genomen. De instantie vergoed bovendien alleen uw proceskosten, als deze zijn ontstaan door inschakelen van een professionele rechtshulpverlener.

Hoogte proceskostenvergoeding

Hoe hoog de vergoeding van de bezwaarschrift kosten in uw situatie is, wordt bepaald aan de hand van een wettelijk vastgelegd puntensysteem. U ontvangt dus niet de werkelijk gemaakte proceskosten, maar een bedrag dat volgt uit dit puntensysteem. Een bezwaarschriftprocedure zonder hoorzitting kan zo bij voorbeeld een vergoeding van € 322,- opleveren, terwijl een vergoeding voor een procedure met hoorzitting € 644,- bedraagt. Verder kunt u verzoeken om vergoeding van de kosten van de werkelijk geleden schade, zoals de wettelijke rente over een uitkering die te laat betaald is. Ook kan het gaan over kosten voor het inschakelen van een deskundige, zoals een taxatierapport door een makelaar.

Immateriële schadevergoeding bij bezwaarschrift kosten

Als een overheidsinstantie zich niet aan de periode voor het nemen van een besluit houdt, kunt u in bepaalde gevallen immateriële schadevergoeding ontvangen. Dit geldt als compensatie voor het geestelijk leed dat u als gevolg van het handelen van de instantie heeft ondervonden. Hoe langer de instantie over het besluit heeft gedaan, des te hoger de vergoeding kan zijn. Het gaan dan echter wel om gevallen waarbij het overheidsorgaan uitzonderlijk lang de tijd heeft genomen om een besluit op uw bezwaar te nemen. Gaat het bij voorbeeld om een beslistermijn tussen 12 en 20 maanden, dan ontvangt u een immateriële schadevergoeding van € 500,-. Om voor deze vorm van schadevergoeding in aanmerking te komen, is het van belang dat u gedurende uw bezwaarprocedure om deze vergoeding verzocht heeft.