Bezwaarschrift UWV

Bezwaarschrift UWV? Heeft u een beslissing ontvangen van het UWV over uw uitkering, en bent u het daar niet mee eens? Heeft het UWV bij voorbeeld geoordeeld dat u uw uitkering terug moet betalen of stellen zij ten onrechte dat u van de Ziektewet naar de WW verplaatst moet worden? Maak in deze situaties bezwaar tegen de beslissing van het UWV. De UWV onderzoekt in dat geval uw situatie opnieuw en kan u in een persoonlijk gesprek uitnodigen het een en ander toe te lichten.

Bezwaarschrift UWV downloaden (Word document .docx)

Zorg dat u uw bezwaarschrift tegen het UWV op tijd indient

Het is essentieel dat u uw bezwaarschrift aan het UWV binnen een termijn van zes weken inlevert. In sommige gevallen geldt een kortere periode, bij voorbeeld als het gaat om een besluit over uw ziektewetuitkering. In de brief van het UWV staat beschreven binnen welke termijn u uw bezwaarschrift aan het UWV moet indienen. Bent u te laat met het indienen van een bezwaarschrift? Dan wordt uw bezwaar als niet-ontvankelijk beschouwd, en zal het UWV het bezwaar niet inhoudelijk behandelen. Het kan verstandig zijn om, alvorens bezwaar te maken, eerst telefonisch contact op te nemen met het UWV. Het UWV kan u uitleg geven over het genomen besluit. Deze informatie kunt u vervolgens gebruiken tijdens het schrijven van uw bezwaarschrift

Opstellen bezwaarschrift UWV

U kunt zowel online een bezwaarformulier aan het UWV insturen als schriftelijk per post. Zorg dat u de brief aangetekend verstuurd, zodat u zeker weet dat het bezwaarschrift bij het UWV aankomt. Vermeldt in ieder geval de volgende gegevens in het bezwaarschrift:

  • Uw naam en adresgegevens
  • De datum en het kenmerk van het door de UWV genomen besluit
  • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit
  • Argumenten die uw bezwaar onderstrepen
  • Bewijsstukken die uw bezwaar kracht bij zetten. Denk bij voorbeeld aan loonstrookjes of bewijzen van medische redenen. Stuur altijd kopieën van de bewijsstukken op, nooit de originelen.
  • De datum, uw naam en uw handtekening onderaan de brief

Procedure bezwaarschrift UWV

Vervolgens zal het UWV uw bezwaarschrift beoordelen. Soms nemen zij hiervoor telefonisch contact op, een andere keer kan de oplossing via bemiddeling gevonden worden, of er kan een afspraak volgen voor een persoonlijk gesprek. Tenslotte neemt het UWV binnen dertien weken een besluit over uw bezwaarschrift. Bent u het niet met dit besluit eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.