Bezwaar maken tegen boete

Bezwaar maken tegen boete? Veel mensen denken dat het bezwaar maken tegen een bekeuring geen zin heeft. Niets is minder waar. Bezwaar maken tegen een bekeuring kan zeker positief voor u uitwerken. Het is belangrijk dat u uw bezwaar goed uitwerkt en onderbouwt.

Bezwaarschrift maken tegen boete voorbeeld


Uw naam en/of uw bedrijfsnaam
Adresgegevens
Postcode en woonplaats
E-mail, indien beschikbaar
BSN: Uw burgerservicenummer

AAN
Bezwaar tegen Justitie/Gemeente (betreffende instantie waartegen u bezwaarmaakt)
Afdeling Bezwaar en beroep
Adresgegevens
Postcode en woonplaats

Betreft: Verkeersovertreding

Beschikkingsnummer:
Naam betrokkene:
Geboortedatum en geboorteplaats:
Adresgegevens:
Postcode en plaats:
BSN (uw sofinummer):

(uw woonplaats, datum)

Geachte mevrouw/mijnheer,

Ik teken bezwaar aan tegen een beschikking van het CJIB. Ik heb als bijlage de beschikking toegevoegd.

Ik ben het niet eens met de beschikking omdat (hou het kort en goed).

Ik verzoek u vriendelijk op grond van de bovenstaande redenen de beschikking te vernietigen.

Hoogachtend,

(Uw naam en handtekening)

Bijlagen: Kopie van de boete